Trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất của Trình Quản lý Secrets Locker

Đăng ký DEMO

Các trường hợp sử dụng

Quản lý secrets an toàn


Lưu trữ và quản lý secrets an toàn

1

Tích hợp dễ dàng


Tích hợp dễ dàng và xuyên suốt với ứng dụng và dịch vụ

2

Cập nhật secrets nhanh chóng


Sử dụng và cập nhật secrets nhanh chóng trong thời gian chạy (runtime)

3

Di chuyển secrets dễ dàng


Di chuyển các secrets dễ dàng khi cần

4

Quản lý quyền truy cập secrets


Cấp và quản lý quyền truy cập vào secrets cho thành viên khác

5

Giám sát truy cập vào secrets


Giám sát truy cập vào secrets

6

Tự động cập nhật secrets


Tự động cập nhật secrets thường xuyên

UPCOMING

7

Kiểm tra rò rỉ secrets


Kiểm tra rò rỉ secrets

UPCOMING

8

Cơ sở dữ liệu key-value


Sử dụng Locker làm cơ sở dữ liệu key-value

9

Locker Secrets Manager được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà phát triển

Chuẩn bị những bước đầu tiên để bảo vệ hạ tầng của bạn miễn phí và, chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng.